ReadyPlanet.com
dot
dot
dot dot
เที่ยวชมโรงเรียน

     18/156  หมู่ที่ 3  แขวงหนองแขม  เขตหนองแขม  กรุงเทพ  10160 

โทรศัพท์ 0 – 2421 – 4331  โทรสาร 0 – 2809 – 7157 

 

..พัฒนาการดี มีคุณธรรม เลิศล้ำปัญญา..

               โรงเรียนอนุบาลยุวมิตร มีแนวการสอนที่ยึดเด็กเป็นสำคัญ เน้นกระบวนการคิดแบบสร้างสรรค์ด้วยงานศิลปะ ส่งเสริมจินตนาการด้วยนิทานที่มีรูปแบบเฉพาะของโรงเรียนเอง ด้วยการจัดทำนิทานเป็น Big Book ที่สวยงาม เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจใฝ่รู้  ส่งเสริมให้เด็กได้คิด ทดลอง ปฎิบัติ แสวงหาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

               โรงเรียนใช้กระบวนการมอนเตสซอรี่ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเด็ก ทั้งเด็กพิเศษและเด็กปกติ  โดยเฉพาะเด็กพิเศษการสอนแบบมอนเตสซอรี่จะช่วยให้เขามีสมาธิ และเกิดทักษะในการใช้มืออย่างคล่องแคล่วเป็นการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ เป็นก้าวแรกของการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไปอย่างมั่นใจ เพราะโรงเรียนอนุบาลยุวมิตรมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเด็กพิเศษให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

จุดเด่นของโรงเรียน      

               โรงเรียนอนุบาลยุวมิตร เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เด็กทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างใก้ลชิด รู้ถึงจุดเด่นจุดด้อยของเด็กแต่ละคน สามารถนำเอาจุดเด่นจุดด้อยนี้มาเสริมและซ่อมให้เด็กสามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพ  เด็กทุกคนของโรงเรียนจึงมีพัฒนาการทุกด้านที่พัฒนาขึ้นเต็มตามศักยภาพ เป็นเด็กที่กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก สมดังปรัชญญาของโรงเรียนที่ว่า พัฒนาการดี มีคุณธรรม เลิศล้ำปัญญา

  

                    

 

                

 

                

 

                

 

       สถานที่ตั้ง

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


dot
กิจกรรมของโรงเรียน
dot
bulletงานวันรับประกาศ
bulletชมภาพงานกีฬาสี ยุวมิตร
bulletงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
bulletกิจกรรมวันแม่
dot
อุปกรณ์ เครื่องเล่น
dot
bulletสนามเด็กเล่นภายในโรงเรียน
dot
เรื่องน่าอ่าน
dot
bulletอาหารเด็ก
bulletโรคสมาธิสั้น
bullet10ขนมเด็ก!! เตือนโรคอ้วน
bulletlearning disability (LD)
dot
Newsletter

dot
bulletดนตรีกับปัญหาเด็กมาธิสั้น
bulletภาพบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2559
bulletภาพแปรอักษรเลข ๙ ของนักเรียน
bulletภาพทัศนศีกษา ปี2560
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
myspace codes
Click here for Myspace glitter graphics and Myspace layouts